PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A Corner Hotel Angyalföld épületében található fallabda pályák bérlésére és üzemeltetésére

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljárva a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divíziója pályázati felhívást tesz közzé „A Corner Hotel Angyalföld épületében található fallabda pályák bérlése és üzemeltetése” tárgyban, az alábbi feltételek szerint.

 

Ajánlatkérő

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Cím (székhely): H-1139 Budapest, Béke tér 1.

Telefon, fax: 06/1-452/4123, 06/1-452-4143

Lebonyolító: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – SKult13 Divízió

Cím:1139 Budapest, Rozsnyay utca 4. – Angyalföldi Sportközpont

Címzett: Kastl Egon

e-mail: sport13@sport13.hu

 

A pályázati felhívás tárgya

Corner Hotel Angyalföld épületében található 4 db. fallabda pálya és az azokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek és külső terasz  (1139 Budapest, Lomb u. 45.) bérlése és a fallabda pályák üzemeltetése.

 

A nyertes pályázó feladata

A nyertes pályázó a fallabda pályák bérbevételével egyidejűleg köteles ellátni azok teljeskörű üzemeltetését, valamint köteles ellátni a fallabda pályákhoz tartozó bérlemény egyéb részeivel kapcsolatos bérlői feladatokat.

A feladatok ellátásával kapcsolatos részletes információkat és feltételeket a „Feladatleírás” elnevezésű melléklet tartalmazza.

 

A szerződés meghatározása

Bérleti szerződés a Corner Hotel Angyalföld épületében található fallabdapályák bérlésére és üzemeltetésére.

 • szerződéses időtartama: 2024. január 1. – 2024. december 31., mely kölcsönös megelégedettség esetén, újra tárgyalást követően további 1 évvel meghosszabbítható.

 

Részvételi feltételek (kizáró okok és alkalmasság), igazolási módok

Általános feltételek

A pályázaton bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet, aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

 

Kizáró okok

 • A pályázaton nem vehet részt, illetve az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azt a pályázót, akinek 30 napnál régebbi adótartozása vagy bármely tartozása van a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint helyi adóhatóság felé, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint központi adóhatóság felé kivéve, ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott vagy részletfizetésben állapodtak meg. Továbbá a pályázaton nem vehet részt az a pályázó sem, illetve az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azt a pályázót, akinek a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé 30 napnál régebbi bármilyen jogcímű tartozása áll fenn.
 • A pályázó nem állhat végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt.
 • A pályázaton nem vehet részt, illetve az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azt a pályázót, amely a korábbi, azonos tárgyú ajánlatkérésben a szerződéskötéstől visszalépett.
 • Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a pályázatban való részvételből az olyan pályázót, aki korábbi, az Ajánlatkérővel fennálló szerződéses jogviszonyából eredő szerződéses kötelezettségét dokumentáltan megszegte.

Igazolási mód:

 • Ajánlatkérő a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. tekintetében a saját nyilvántartása alapján ellenőrzi azt, hogy a pályázónak tartozása nem áll fenn.
 • Ajánlatkérő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében azt, hogy a pályázónak nem áll fenn adótartozása, az alábbi linken ellenőrzi:
 • http://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
 • Amennyiben pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, úgy a pályázónak nullás adóigazolás kell benyújtania.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat felé sem adótartozása, sem más tartozása nem áll fenn.

 

A bírálat szempontjai és az értékelés módszere

Bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

Bírálati szempont Súlyszám  
1. Bérleti díj (nettó Ft/hónap)

 

90  
2. Kerületi Partnerkártya %-os kedvezmény mértéke (alap 5% -az azon felüli rész) 10

 

 

Értelmezés

Bérleti díj

Pályázónak a nettó havi bérleti díjra kell ajánlatot tennie.

Pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy viselnie kell az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket is.

 

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

 

Az Ajánlatkérő az egyes ajánlatokat az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze.

 

 

 Fordított arányosítás módszere – ár szempont esetén

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

ahol:

P:                       a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:                   a pontskála felső határa

Pmin:                   a pontskála alsó határa

Alegjobb:               a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

Avizsgált:              a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Arányosítás módszere – minőségi szempont esetén

A kerületi kártyára a kötelező 5%-on felül adott többlet kedvezmény mértéke. A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra. Az értékelés módszere arányosítás. A pontszámok kiszámításának képlete:

 

P vizsgált = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) × (P max – P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

 

Kiegészítő információk, ajánlatkérői elvárások

 • Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a létesítmény megtekintésére az alábbi időpontokban:

a fallabda pályák és a kapcsolódó bérlemény részek bejárásának időpontját telefonos egyeztetés alapján biztosítjuk – időpontegyeztetés: Reiter Csaba, üzemeltetési vezető – +36 70/199-5943

 • Ajánlatkérő 2024. évben tervezetten az épület energetikai korszerűsítési, felújítási munkáit végzi, ezért a Bérlemény vonatkozásában hűtést – fűtést és HMV-t nem biztosít. Ajánlattevő az ajánlatában köteles feltüntetni és bemutatni, hogy a Bérleményben milyen módon biztosítja a használathoz szükséges feltételeket.
 • Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
 • Ajánlatkérő biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
 • A pályázattal kapcsolatban a pályázók tájékoztatást kizárólag írásos formában (levél, fax, e-mail) kérhetnek (e-mail-cím: sport13@sport13.hu). A kérdések benyújtásának határideje legkésőbb 2023. november 27. 14 óra.
 • Ajánlatkérő lehetővé teszi pályázóknak a közös ajánlattétel lehetőségét. Ez esetben csatolni szükséges a közös pályázók az együttműködését részletesen szabályozó megállapodást, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemlegesen felelnek.
 • A pályázatok összeállításának, benyújtásának költsége a pályázót terheli.
 • Ajánlatkérő kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes pályázó az üzemeltetést másra átruházhassa.
 • A pályázat részeként csatolandó dokumentumok listáját a „Mellékletek” tartalmazza.
 • A pályázó elfogadja a pályázat mellékleteként csatolt szerződéstervezetekben foglaltakat.

 

 

Egyéb információk

 • Ajánlatkérőt jelen pályázati kiírás alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
 • A pályázó részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személy a pályázó képviseleti joggal felruházott személye. Amennyiben a pályázó cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.
 • Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembevételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A pályázó az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A pályázó azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
 • Az Ajánlatkérő a pályázat benyújtását biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke 150.000 Ft, melyet a pályázóknak átutalással kell teljesíteniük, az Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11784009-22238557 számú bankszámlaszámára. A biztosíték megfizetéséről a bizonylatot a pályázathoz csatolni kell. A bizonylat hiánya pótolható, azonban a biztosíték megfizetése nem, amennyiben a pályázó a biztosítékot a pályázat benyújtásának időpontjára nem utalja át, a pályázata érvénytelen. Amennyiben a pályázó a szerződéskötéstől az eredményhirdetést követően és a szerződés aláírása előtt visszalép, a biztosítékot elveszíti, az neki nem jár vissza, mely feltételt a pályázó a pályázat benyújtásával és a biztosíték befizetésével elismer és tudomásul vesz. Az eredményes szerződéskötést követő 15 napon belül az Ajánlatkérő visszautalja a biztosítékot valamennyi pályázónak.
 • Amennyiben az előrébb álló helyezett visszalép, a soron következő pályázóval jogosult, de nem köteles az Ajánlatkérő szerződést kötni.
 • Amennyiben a pályázó az ajánlatot nem a felolvasó lap szerinti formában nyújtja be, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlattételi határidő: 2023. december 4. 14 óra

 

A Pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt csomagolásban kell eljuttatni az Ajánlatkérő telephelyére (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – SKult13 Divízió, Angyalföldi Sportközpont, 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.), vagy elektronikus úton a sport13@sport13.hu e-mail-címre. Az email tárgyába vagy a borítékra rá kell írni: „Corner Hotel Angyalföld fallabda pályái bérlése és üzemeltetése”. Személyes benyújtás esetén az I. emeleti irodában történik a leadás, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:00 óra között, péntekenként 8:00 – 14:00 óra között.

A pályázatokat és a dokumentációban meghatározott mellékleteket személyes, papír alapú benyújtás esetén 1 eredeti példányban zárt csomagolásban kell benyújtani.

 

Eredményhirdetés várható időpontja: 2023. december 8.

 

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. december 11.

 

MELLÉKLETEK

 

A pályázatok kötelező felépítése, a dokumentumok sorrendje

 

 1. Tartalomjegyzék
 2. Felolvasólap(1. sz. melléklet)
 3. Aláírási címpéldány
  A pályázatot a cég képviseletére jogosultnak kell aláírnia, akinek az aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját be kell csatolni az aláírás hitelességének megállapítása végett.
 1. Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat (adott esetben)
 2. Meghatalmazás (adott esetben)
 3. Folyamatban lévő változásbejegyzési kérelmek (adott esetben)
 4. Nullás adóigazolás
  Amennyiben Pályázó nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adatbázisban.
 1. Nyilatkozat – eljárást megindító felhívás és a szerződések feltételeinek elfogadásával kapcsolatban (2. sz. melléklet)
 1. Nyilatkozat – átláthatóságról (3. sz. melléklet)
 2. Nyilatkozat helyi adótartozásról, egyéb adótartozásról (4. sz. melléklet)
 3. Szerződéstervezet  (5. sz. melléklet)
 4. Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása

 

Letölthető mellékletek

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet